Πρωτογενής τομέας


Το μεγαλύτερο μέρος των ενεργά απασχολούμενων ατόμων καταλαμβάνει ο πρωτογενής τομέας (55%), με γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές, δασοπονικές και μικτές εκμεταλλεύσεις.

διαβάστε αναλυτικά